Faraón – forma svetovlády.

Faraón – forma svetovlády.

 

FaraónKam z dnešného sveta zmizli také atribúty svetových vodcov ako čestnosť, spravodlivosť, úprimnosť, nezištnosť..? Bol staroveký Egypt sieňou slávy, v ktorej sa reflektovali charaktery, vzory, postavy vládcov s ušľachtilým poslaním svojou vládou slúžiť tým najvyšším duchovným účelom a pozdvihnúť z čiernej prste beznádeje i tú najzatratenejšiu dušu? Je naša pamäť tvarovaná ambíciou a či lojalitou zapisovateľov histórie voči mocným tohto sveta?

 

To, čo je dolu,

je práve také isté

ako to, čo je hore.

A to, čo je hore,

je práve také isté

ako to, čo je dolu,

aby dovršovalo

zázračné dielo jednej jedinej veci.

A presne ako jediným Bohom

vytvorené sú všetky veci

v stvorení jednej jedinej veci,

sú teda z tejto jedinej veci

zrodené všetky veci v napodobení.

Hermes Trismegistos (Základ učenia o kameni mudrcov alebo Tabula smaragdina najstaršieho filozofa Hermesa Trismegista.)

pre článok Faraón

Atlantída nebola prvou civilizáciou na tejto Zemi, ale určite bola ďaleko vyspelejšou ako je naša civilizácia. Zanechala nám svoje dedičstvo práve prostredníctvom Atlanťanov ako bol Hermes Trismegistos. Hermes bol grécky boh a jeho veľkosti dali Gréci prívlastok Trismegistos – trikrát veľký, aby vyjadrili svoj rešpekt a jeho prínos pre Grécku kultúru.

Prečo zmizla Atlantída zo zemského povrchu a prečo po nej nezostala žiadna hmatateľná stopa? Jediná serióznejšia známka jej existencie pre nás, pozemšťanov, spočíva v Platónových dialógoch Timaeusa s Critiom. Mal som kolegu na SAV, ktorý vravel: „uveril by som v existenciu Atlantídy, keby sa z tej doby zachovala aspoň nejaká dióda alebo tranzistor“. Skutočne, doposiaľ sa nevykopal žiaden artefakt, ktorý by sme mohli označiť ako atlantský.

pre článok FaraónAni sa nemohol. Atlantská civilizácia bola založená na duchovných princípoch. Objasniť toto stručné konštatovanie by presahovalo rámec tohto článku. Na druhej strane skupina Atlanťanov, čo tu zostala a prežila katastrofickú potopu, ani nemala záujem, aby sa nejaká materiálna stopa po ich civilizácii našla. To čo sa má nájsť, sa nájde, keď k tomu ľudstvo dozreje.

Snáď nás k objaveniu Atlantídy a tým spoznaniu vlastných koreňov, dovedie vyvíjajúca sa technológia a tým sa potvrdí teória A. C. Clarka, ktorú som načrtol v článku Blízke stretnutie štvrtého druhu . Rozpad Atlantídy a tým jej samotný zánik spôsobil prienik – nazval by som to určitých vlastností hmoty, do duchovného sveta. Tieto vlastnosti veľmi dobre poznáme, dennodenne sme s nimi konfrontovaní, a celkovo (trochu rozprávkovo) by sa dali nazvať silami zla. Sú to sily generujúce strach a primárne strach o vlastnú existenciu. Hmotný svet podlieha svojmu koncu, aj tá najstabilnejšia častica v našom Univerze – protón, má definovaný svoj polčas rozpadu. Fakt, že raz nastane „záverečná“ (viď Smrť – nikdy nekončiaca otázka na ceste človeka) nie sme celkom schopní akceptovať. Fenomén  absolútneho konca a rozpadu je nesmiernou hybnou pákou na ovládanie jednotlivca, skupín ba i celého národa. Atlanťania ho do svojho polčasu rozpadu nepoznali.

Grécky boh Hermes (ešte predtým ako navštívil Grécko) položil základy Egyptskej civilizácie, ktorá ho pomenovala Thovt. Vie sa o ňom, že skutočne existoval a je stotožňovaný s niektorými postavami z Biblie, je považovaný za vynálezcu alchýmie, ľudstvu priniesol písmo a tým zďaleka nekončí výpočet, čo tento Atlanťan pre nás vykonal. Je autorom mystických textov nazvaných „Corpus Hermeticum“.

Thovt v týchto textoch vraví: „Príde čas, keď Egypt, chrám vesmíru, spustne a osirie. Ľudia sa unavia životom a prestanú vesmír považovať za hodný úcty a či obdivu. Náboženstvo sa stane bremenom a ľudia dajú prednosť tme pred svetlom. Keď to nastane, bohovia opustia ľudstvo a ich hlasy už nebude viac počuť. Zem sa stane neplodnou, vzduch nedýchateľným a svet zostarne…“ Tieto slová síce venoval Egyptu, ale ich posolstvo rezonuje práve v dnešnej dobe.

Dopad proroctva Egyptského a či Gréckeho boha si veľmi dobre uvedomujeme práve dnes a bolo by až príliš šedivé a bezútešné, keby Thovt nepredpovedal nasledujúci vývoj. Vraví, že za pomoci Božej milosti príde k obnoveniu ľudského vedomia posvätnosti. Údiv a úcta opäť naplnia ľudské srdcia. Nastane všeobecné povedomie božskosti, ktoré, podľa autora proroctva, spôsobí, že ľudia začnú spievať nekončiace piesne chvály a požehnania. To všetko spôsobí prerod kozmu a povedie ku svätému a úctu budiacemu obnoveniu celej prírody.  

pre článok FaraónPodľa Manetha (jeho meno sa prekladá ako „milovaný Thovtom“, žil za vlády Ptolemaia II. a je známy svojou Históriou Egypta) Thovt napísal 36 525 kníh o starej múdrosti. Z tohto nesmierneho písomného bohatstva  sa zachovali iba útržky. Prečo? Všetko písomné bohatstvo starého sveta, nesmierne poklady, múdrosti vekov, boli Ptolemaiom I. Sotérom (Spasiteľom) koncentrované v Alexandrijskej knižnici. Túto knižnicu v roku 48 pred n.l. zapálil Július Cézar, aby si posvietil na loďstvo v prístave počas Alexandrijskej vojny. Vzácne papyrusové zväzky, ktoré sa ručne prepisovali boli odkupované naspäť do knižnice a jej fond sa podarilo obnoviť, aby ho opäť zničil koptský pravoslávny mních Theophilus v roku 391 n.l., po tom, čo bolo definitívne uzákonené kresťanstvo ako náboženstvo Rímskej ríše Konštantínom Veľkým. Poslednú bodku za zničením tohto pokladu ľudskej histórie dali moslimské nájazdy v roku 642.

Ešte stále sa pýtate, prečo okrem Platónových spisov (mimochodom bol to veľký Aristoteles, ktorý napadol svojho učiteľa za dialógy Timaeusa s Critiom a vyhlásil ho za starca, ktorý už nevládne svojmu rozumu a tým odsúdil Atlantídu k definitívnemu utopeniu) nemáme o civilizácii s menom Atlantída žiadne informácie. Snáď, možno, keby Vatikánska knižnica sprístupnila svoje trezorové zväzky alebo ortodoxná židovská centrála v Jeruzaleme dovolila nahliadnuť pod stolčeky s talmudom, prípadne arabskí šejkovia zalovili vo svojich dvadsaťštyri karátových, súkromných zbierkach, nuž, všeličo by sa tento svet dozvedel.

Dnes mi pripadá až absurdné, že sme sa v komunistickom školstve učili o Egypte ako o otrokárskej ríši. Skutočne len mienka s evidentným manipulačným zámerom dokáže presadiť obraz ríše, kde nad stovkami otrokov stál panovník a dlhým bičom ich hnal s mnohotonovými kamennými kolosmi, div nie na vlastných pleciach, aby mu postavili náhrobok siahajúci do nebeskej klenby (také boli obrázky v učebniciach, pokiaľ si pamätám dobre) .

Asi ešte stále nebolo publikovaných dostatok racionálnych faktov, že ani dnešná najmodernejšia technika by nezvládla stavbu Cheopsovej pyramídy, na ktorú, aj po mnoho tisíc rokov od jej výstavby, hľadel Napoleon I. ako na najvyššiu stavbu sveta.

pre článok FaraónNajvýznamnejší grécky historik, Hérodotos, ktorý získaval informácie od egyptských kňazov, datuje písanú históriu Egypta do obdobia 11 340 rokov pred jeho érou, čiže takmer 14 000 rokov pred súčasnosťou. Skutočný vek prehistorickej doby sa dá odhadnúť iba podľa archeologických nálezov a rádioizotopovej metódy rozpadu uhlíku 14C v materiáloch organického pôvodu. Egyptológovia vlastne nie sú schopní exaktne datovať pred dynastickú dobu starého Egypta. Ak sa opierame o mytológiu, písané diela, artefakty kamenných stél , tak narazíme na dobu Zep Tepi alebo prvotný čas, keď prišlo k stretnutiu s bohmi a podľa legiend k tomu malo prísť približne pred 60 000 rokmi.

Začiatok éry egyptských faraónov je označovaný ako Dynastia Ptah a zapadá do obdobia pred 23 000 rokmi. V tej dobe bol Egypt príjemnou, zelenou krajinou, plnou slnka a bezstarostnej pohody na brehu Stredozemného mora. (Väčšina Európskeho kontinentu sa v tom čase skrývala pod hrubou, v niektorých miestach až niekoľkokilometrovou, vrstvou ľadu). Obyvateľstvo, prevažne sa venujúce poľnohospodárskej činnosti, pilo čistú vodu z riek, dýchalo čistý vzduch a v noci pod oblohou bez smogu sa im rozprestierala panoráma celého vesmíru. Bolo to obdobie duchovnej harmónie,  obdobie jedného panujúceho boha – kráľa – faraóna.

Bytosť stojaca na čele spoločnosti sprostredkovala kozmickú energiu pre všetkých obyvateľov. Nemala vo svojich rukách bič, pretože ho nepotrebovala a ani nepoznala žiadny prostriedok mocenského násilia. Stačila jej dôvera spoločenstva, nad ktorým stála a ktorému slúžila. Bolo to obdobie pravdy, prehlbovania duchovného poznania, obdobie rozvoja síl Matky prírody rezonujúce v energii Univerza.

pre článok FaraónPrví faraóni boli Atlanťania. K zasväteniu svojho najvyššieho postavenia využívali systém energetických stavieb, ktoré dnes poznáme ako pyramídy. Spojitosť medzi vnútornou štruktúrou stavby, jej chodbami a komorami a rituálom zasvätenia je obsiahnutá v Egyptskej knihe mŕtvych. Štúdiom pyramídy ako duchovnej transformácie a postupného zasvätenia, človek opäť objaví skrytú cestu duše z temnoty na Zemi ku svetlu večného dňa prostredníctvom symbolickej smrti pri zasvätení do Mystérií.

Kandidát pre zasvätenie prechádzal stupňovitým procesom. Behom procesu siedmeho a konečného zasvätenia do Mystérií vstupoval do Knut, tajného domu Veľkej pyramídy, kde duša prechádza zasvätením smrti. Po obrade sa stával Majstrom Hierophantom (veľkňazom Mystérií), pretože prešiel zasvätením smrťou a mystickým zrodením. Pre neho hrob stratil svoju nadvládu a smrť svoje jedovaté žihadlo. Tým, že vstúpil do brány svetla, poznal hviezdnu cestu, ktorá na neho čaká v okamžiku smrti pozemského života. Stúpaním vo vzkriesení zo symbolickej smrti v komorách zasvätenia v chráme svetla Knut, sa zasvätenec stal Hierophantom v ráde Melchizedekov – kňazom alebo kňažkou v hierarchii najvyššieho Rádu, ktorý poznáme na Zemi. Po tom, čo dosiahol Lóže ako Hierophant alebo Majster, mohol dosiahnuť najvyššiu a konečnú pozíciu Ptaha, veľmajstra Lóže Melchizedekov.

Zasvätenie bolo iba pre tých, ktorí hľadali vnútorné mystériá božských realít. Bolo prosté akejkoľvek nízkej túžby po moci, po ovládaní iných jednotlivcov a presadzovaní túžob vlastného ega.

Je až neuveriteľné, ale táto doba harmónie a rozkvetu ducha, tu na tejto Zemi, trvala takmer 10 000 rokov. Vieme o nej veľmi, veľmi málo. Kde sa vlastne stal zlom, ktorý zapríčinil, že veľká ríša sa postupne začala rozpadať, pyramídy práchnivieť a miesto svojej mystickej úlohy slúžiť ako hrobky pozemských krutovládcov, ktorí v procese zasvätenia neprišli ani po prvý stupeň?

Duchovná harmónia bola narušená prenikajúcou érou Satana. Satan stál po pravici Boha – Atlanťana. Veľká časť Atlanťanov po katastrofických zmenách klímy a veľkej potope odišla zo Zeme. Dnes by sme povedali, že odišlo „ústredie“ a zostala tu iba „pobočka“, boli to vlastne dobrovoľníci, ktorým záležalo na ďalšom osude našej planéty. Podujali sa pozdvihnúť primitívne kmene ľudí do kozmického vedomia, mohli by sme to definovať ako naštartovanie evolučného procesu. Tých najschopnejších jedincov nechali prejsť základnými stupňami zasvätenia a robili z kňazov vlastných ministrov v hierarchii vládnutia. Satan bol prvým človekom, ktorý prešiel všetkými siedmimi stupňami zasvätenia. Stál po pravici Boha, tešil sa všetkým božským výsadám, ale jeho duša bola spojená s hmotou. Tento fenomén bol pre Atlanťanov neznámy a preto ho neriešili.

Satanovi bolo jeho najvyššie postavenie málo a zatúžil sa stať Bohom. Predvádzal sa ľuďom ako Boh, samotného Boha postupne odtláčal z jeho najvyššej pozície. Do duchovnej harmónie vnikli sily temnoty, negatívna energia. Atlanťania boli znechutení týmto vývojom a buď odišli zo Zeme nadobro alebo tu zostali pre nás neviditeľní v duchovnej dimenzii, prípadne zostali v materiálnom svete, ale museli byť izolovaní vysoko v horách v jaskyniach samádhi.

pre článok FaraónKým Atlanťania odišli, zobrali človeku pamäť. Svoje stopy na zemi kontaminovali neistotou, pochybnosťou a rozčarovaním. Nechali na zemi energetické rezervoáre, ale človeku spolu s pamäťou zobrali všetky kľúče a návody ako ich používať. Poznali, že vývoj materiálneho sveta dospeje ku exploatácii poznatkov, ktoré zasiali v civilizácii Grécka. Avšak jedna neistota tu bola. A tou sa stala Satanova energia. V jeho tieni nevedeli predvídať vývoj živočíšneho druhu s menom  Homo Sapiens. Všetko nasvedčovalo, že ľudia túto skúšku neprežijú a vývoj napokon zastane ako sa to stalo už mnohokrát v minulosti. Ale tentoraz to bolo iné a opak sa stal pravdou. Zjednotenie duší na našej planéte dosiahlo zápalnú energiu prechodu do vyššej dimenzie.

Čo sa s nami deje? Zatiaľ iba sedíme, možno postávame na rozľahlej lúke existencie, hľadíme na seba, máme v pohľadoch nedôveru. Presne tú nedôveru, ktorá usmrtila Božích poslov minulosti. Pandorina skrinka bola otvorená, ale čosi zostalo na jej dne – je to Nádej.

Pre dnešného človeka to znie ako rozprávkový príbeh, čo myslíte? Avšak nezvyklý komerčný úspech rozprávky typu Pán prsteňa alebo napríklad Harry Potter naznačuje čosi hlboké. Zamyslime sa trochu nad týmto faktom jasným ako spln počas bezoblačnej noci. Aký faktor spôsobuje podnikateľský úspech nakladateľa neustále tlačiaceho nové a nové vydania týchto rozprávok alebo Hollywoodských producentov siahajúcich po týchto námetoch?

Nie je to len naša jednoduchá, priamočiara a prirodzená túžba po spravodlivosti, po rovnom živote bez klamstiev, podvodov, výhovoriek vládnucich predstaviteľov tohto sveta všetkého možného typu? Nie je to túžba po odstránení vládnucich mafií zasievajúcich do našich duší bezodný pocit strachu? Nie je to túžba po pokoji, vláde dobra a spravodlivosti, čím sa napokon príbeh každej dobrej rozprávky aj končí?

V tomto mieste úžasný príbeh našej podstaty, na začiatku ktorej stojí vláda Faraóna, skončím. Tie početné a tak dotierajúce otázky nebudem zodpovedať. Veď odpovede sú na dosah ruky, stačí sa obrátiť do vlastného vnútra.

Pri práci na tomto článku som vychádzal z viacerých kníh, avšak najviac si vážim knihu Miloša Matulu „Achnaton a Nefertiti, faraoni slunce“. Dávam dolu z hlavy pomyslený klobúk, v našich zemepisných šírkach a diaľkach je to mimoriadne dielo a na uvedenom linku si knihu môžete objednať, rozhodne stojí za to. Ďalej by som vyzdvihol Murry Hope a jej knihu „The Sirius Connection“, ako napísal v recenzii Graham Hancock: „Základné dielo. Murry Hope je priekopníčkou, ktorej práca otvára mnoho okien do tajomnej minulosti ľudstva. Rovnako by som si ešte dovolil spomenúť Drunvalo Melchizedeka a jeho „Prastaré tajomstvo kvetu života“.

Obrázky, ktoré som v článku použil, sú z materiálov Britského múzea v Londýne.

Reklamy

About Milan Turek

science beyond borders, literature, photography, PhD in biophysics
This entry was posted in Duchovné konvergencie, Posolstvo, Spiritual convergence and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Faraón – forma svetovlády.

  1. Spätné upozornenie: Ropná katastrofa v Mexickom zálive – viac zlých správ ako dobrých. | Connections of our life

  2. Spätné upozornenie: Slnečná evolúcia. | Connections of our life

  3. Spätné upozornenie: Skon Hypatie – krvavý míľnik na ceste epochy vlády temna. | Connections of our life

  4. Spätné upozornenie: Harmónia nebeských síl. | Connections of our life

  5. Spätné upozornenie: Vitajte na planéte Zem | Connections of our life

  6. Spätné upozornenie: Svetovládca – koho história nazvala (nazve) otrokom? | Connections of our life

  7. Dominik píše:

    Úžasný článok veľa múdreho a niečoho nového nad čím môžem premýšľať

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s